مشخصات فنی

100 ~ 250 KVA (80 ~ 200 KW)

AVR SX460

Enclosure: IP23

Insulation Class: H

RPM 1500 (50 Hz)

سایر قدرت های موجود

  • IPM274C-100KVA
  • IPM 274D-120KVA
  • IPM 274E-140KVA
  • IPM 274F-160KVA
  • IPM 274G-180KVA
  • IPM 274H-200KVA
  • IPM 274J-230KVA
  • IPM 274K-250KVA
IPM-274-Series.pdf 

محصولات مرتبط